RODO

[KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW TELTRONIC]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: RODO, Administrator danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością TELTRONIC Seweryn Ftomov, informuje, że:

 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana TELTRONIC Seweryn Ftomov jest Seweryn Ftomov, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:TELTRONIC Seweryn Ftomov z siedzibą w Łodzi, adres: Ferdynanda Ossendowskiego 6A (93-228 Łódź), NIP: 7292685289, REGON: 366260460, dalej: „Administrator”;

2) W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych i realizacją uprawnień przysługujących na gruncie RODO, jako osoba, której dane dotyczą, może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem, pod adresem e-mail: [ info@teltronic.pl ;

3) Administrator przetwarza przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, w tym te podane w procesie zawierania umowy z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: sklep.teltronic.pl lub innych internetowych platform zakupowych (np. imię, nazwisko, firmę, dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń, adres zamieszkania lub siedziby, a także, o ile jest to konieczne, NIP lub PESEL etc.), dane osobowe pozyskane na etapie realizacji umowy (np. dane zmienione lub uzupełnione przez Panią/Pana po zawarciu umowy), a w określonych przypadkach także dane lokalizacyjne wynikające z rodzaju wykupionej przez Panią/Pana usługi (np. monitoringu GPS);

4) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są przez Administratora:

 

a) w celach marketingowych (np. newsletter lub inny sposób informowania o aktualnej ofercie Administratora), o ile wyraziła Pani/Pan na to uprzednią i wyraźną zgodę (tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Administratorem, w tym także w celu realizacji wszelkich uprawnień i obowiązków przysługujących stronom tej umowy (tj. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. poprzez udostępnienie danych właściwym organom władzy państwowej, w tym także organom ścigania, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub orzeczenia właściwego organu), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (np. w celu ustalenia, dochodzenia, a także egzekwowania ewentualnych roszczeń przez Administratora lub osobę trzecią), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5) Administrator będzie przetwarzał, w tym przechowywał, Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, w związku z zawarciem lub realizacją umowy przez okres niezbędny do jej wykonania, tj. do momentu, w którym wszelkie czynności związane z danym stosunkiem prawnym zostały ostatecznie zakończone, zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione oraz gdy wszelkie uprawnienia i roszczenia związane z przedmiotową umową ustały, powiększony dodatkowo o 6 lat ze względów księgowo-rozliczeniowych, z tym zastrzeżeniem, że niektóre dane mogą być przez Administratora przetwarzane przez okres krótszy, gdy wynika to z uwarunkowań technicznych lub przepisów odrębnych (np. dane telekomunikacyjne).

 

6) W imieniu Administratora, Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez pracowników lub współpracowników Administratora. Przetwarzanie w/w danych osobowych przez pracowników lub współpracowników Administratora odbywa się na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzana danych osobowych, nadanego przez Administratora danemu pracownikowi lub współpracownikowi, określającego zarówno zakres jak i cel przetwarzania danych osobowych przez danego pracownika lub współpracownika, a także zobowiązującego go do zachowania poufności przetwarzanych danych.

 

7) Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji określonych usług, w/w dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania lub udostępnione przez Administratora także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w tym obsługę księgowo-podatkową, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych związanych z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (np. w celu wystawienia i wysyłki dokumentów księgowych lub rozliczenia płatności);

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanym m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń, obowiązków lub należności wynikających z umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem lub z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

c) odbiorcom danych realizującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem, w tym w celu doręczenia przesyłek pocztowych lub kurierskich zawierających urządzenia nabyte na jej podstawie umowy lub inne elementy konieczne do uruchomienia lub świadczenia usług (np. kody dostępu etc.);

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi techniczne lub administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, tj. np. usługi obsługi teleinformatycznej lub informatycznej, w zakresie związanym z realizacją takiej obsługi, w tym zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora;

e) odbiorcom danych świadczącym usługi telekomunikacyjne, w tym operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi konieczne do uruchomienia i świadczenia usług monitoringu GPS, o ile taka usługa została przez Panią/Pana wykupiona u Administratora;

f) a także innym odbiorcom danych uprawnionym do pozyskania w/w danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą:

 

a)prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);

b)prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały pozyskane, a także, gdy dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych (art. 21 RODO);

f) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody, z tym zastrzeżeniem, że takie cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed skutecznym złożeniem oświadczenia o jej wycofaniu;

 

 

9) Przysługuje Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą, także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO;

 

10) Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia, a następnie realizacji umowy, w szczególności na zasadach i warunkach określonych w regulaminie sklepu Administratora, tym samym odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości lub odmową zawarcia umowy w związku z brakiem rzeczywistej możliwości jej późniejszego wykonania.

 

 

 

 

 

 

[KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY POZYSKANE PRZEZ TELTRONIC W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, A KTÓRE NIE POCHODZĄ BEZPOŚREDNIO OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ]

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: RODO, Administrator danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością TELTRONIC Seweryn Ftomov (dalej: TELTRONIC), informuje, że:

 

1) Z uwagi na model prowadzonej działalności, w tym sposób jej prowadzenia oraz zakres świadczonych usług, w szczególności zawieranie umów za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: sklep.teltronic.pl lub innych internetowych platform zakupowych, oraz wysyłkę zamówionych w w/w sposób towarów za pośrednictwem operatorów pocztowych lub firm kurierskich, TELTRONIC Seweryn Ftomov może przetwarzać dane osobowe osób, które nie były bezpośrednio zaangażowane w proces zawierania danej umowy, przekazane przez osobę składającą dane zamówienie, tj. dane osobowe nie pozyskane od osoby, której dotyczą (np. dane teleadresowe, na które ma zostać doręczone zamówienie; dane przedsiębiorców, w których imieniu zawierana jest dana umowa; dane osobowe pracowników kontrahentów TELTRONIC występujących z ramienia swojego pracodawcy lub uprawnionych do odbioru złożonego zamówienia; dane lokalizacyjne urządzeń TELTRONIC z aktywną usługą monitoringu GPS, o ile została zamówiona taka usługa);

 

2) Administratorem danych osobowych nie pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a wskazanych przez kupującego, usługobiorcę lub innego kontrahenta w związku z zawarciem lub realizacją umowy z TELTRONIC jest Seweryn Ftomov, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:TELTRONIC Seweryn Ftomov z siedzibą w Łodzi, adres: Ferdynanda Ossendowskiego 6A (93-228 Łódź), NIP: 7292685289, REGON: 366260460, dalej: „Administrator”;

 

3) W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych i realizacją innych uprawnień przysługujących na gruncie RODO jako osoba, której dane dotyczą, może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem, pod adresem e-mail: [info@teltronic.pl…];

 

4) Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w tym te podane w procesie zawierania umowy zawartej z Administratorem (np. imię, nazwisko, firmę, dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres, a także, o ile jest to konieczne NIP lub PESEL etc.) lub pozyskane na etapie realizacji umowy (np. zmienione lub uzupełnione dane do kontaktu lub wysyłki), a także inne związane z rodzaje zamówionej u Administratora usługi (np. dane lokalizacyjne w przypadku monitoringu GPS);

 

5) Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Administratorem, w tym w celu realizacji wszelkich uprawnień i obowiązków przysługujących stronom umowy (np. wysyłki towaru, wystawienia i wysyłki dokumentów księgowych, uruchomienia zamówionych usług), w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

b) gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. udostępnienie danych właściwym organom władzy państwowej lub samorządowej, w tym także organom ścigania, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub orzeczenia właściwego organu), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 

c) gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (np. w celu ustalenia, dochodzenia, a także egzekwowania ewentualnych roszczeń przez Administratora lub osobę trzecią), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

6) Administrator będzie przetwarzał, w tym przechowywał, Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, w związku z zawarciem lub realizacją umowy przez okres niezbędny do jej wykonania, liczony do momentu, w którym wszelkie czynności związane z danym stosunkiem prawnym zostały ostatecznie zakończone, zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione oraz gdy wszelkie uprawnienia i roszczenia związane z umową ustały, powiększony dodatkowo o okres 6 lat (ze względów księgowych i podatkowych), z tym zastrzeżeniem, że niektóre dane mogą być przez Administratora przetwarzane przez okres krótszy, gdy wynika to z uwarunkowań technicznych lub przepisów odrębnych (np. dane telekomunikacyjne).

 

7) W imieniu Administratora, Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez pracowników lub współpracowników Administratora. Przetwarzanie w/w danych osobowych przez pracowników lub współpracowników Administratora odbywa się na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzana danych osobowych, nadanego przez Administratora danemu pracownikowi lub współpracownikowi, określającego zarówno zakres jak i cel przetwarzania danych osobowych przez danego pracownika lub współpracownika, a także zobowiązującego go do zachowania poufności przetwarzanych danych.

 

8) Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji określonych usług, w/w dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania lub udostępnione przez Administratora także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych związanych z wykonaniem umowy zawartej z Administratorem (np. wystawienia dokumentów księgowych) – dotyczy w szczególności podmiotów, w których imieniu została zawarta umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług;

 

b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń, obowiązków lub należności wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – dotyczy wszelkich danych podanych przez zamawiającego w toku zawierania i realizacji umowy, w tym danych osób niezaangażowanych bezpośrednio w proces zawierania w/w umowy (np. osób upoważnionych do odbioru zamówionego towaru, uprawionych do kontaktu z Administratorem etc.);

 

c) odbiorcom danych świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z wykonaniem umowy zawartej z Administratorem, w tym w celu doręczenia przesyłek pocztowych lub kurierskich zawierających urządzenia nabyte na podstawie umowy lub inne elementy konieczne do uruchomienia lub wykonania zamówionych usług (np. doręczenie urządzeń lub danych logowania na dane kontaktowe lub adres do doręczeń wskazany w toku zawierania umowy, inny niż adres zamawiającego);

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, np. w zakresie obsługi teleinformatycznej lub informatycznej (tj. dane osób znajdujące się w systemach Administratora mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi z zakresu konserwacji lub administrowania tym systemami, w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w/w systemów);

e) odbiorcom danych świadczącym usługi telekomunikacyjne, w tym operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi konieczne do uruchomienia i świadczenia usług monitoringu GPS;

f) a także innym odbiorcom danych uprawnionym do pozyskania w/w danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

9)  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą:

 

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w których zostały pozyskane, a także, gdy dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych (art. 21 RODO);

f) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody, z tym zastrzeżeniem, że takie cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed skutecznym złożeniem oświadczenia o jej wycofaniu;

 

10) Przysługuje Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą, także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO;

 

11) Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

12)  Pani/Pana dane osobowe jako dane nie pochodzące od osoby, której dotyczą, zostały dobrowolnie przekazane Administratorowi przez kontrahenta w związku z zawarciem lub realizacją umowy łączącej w/w podmioty, w szczególności w celu zawarcia umowy lub jej realizacji zgodnie z wolą zamawiającego, tj. zgodnie z wybranym przez niego zakresem i złożonymi dyspozycjami, z jednoczesnym uwzględnieniem postanowień regulaminu sklepu Administratora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl